Dokumenty wewnętrzne szkoły


Statut Szkoły Podstawowej nr 2
Przymierza Rodzin
w Warszawie

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin.
 2. Osobą prawną prowadzącą Szkołę jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin z siedzibą w Warszawie.
 3. Szkoła ma siedzibę w Warszawie, 02-601, przy ulicy Racławickiej 14.
§ 2
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin jest niepubliczną szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy.
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.
 3. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej statut, regulamin szkoły, program wychowawczy oraz inne akty wewnętrzne szkoły a także jej cele i wyznawane wartości.
 4. Nauczanie i wychowanie w Szkole Podstawowej nr 2 ma na celu pełny rozwój osoby, w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i prawdą ewangeliczną.
§ 3
 1. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 2. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin sprawuje opiekę i nadzór nad działalnością Szkoły.
 3. Szkoła jako placówka wychowania katolickiego, podlega nadzorowi Biskupa Archidiecezji Warszawskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa kanonicznego.
 4. Opiekę duszpasterską w szkole sprawuje prefekt szkoły.
 5. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:
  1. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  2. realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego,
  3. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
  4. ustala zasady klasyfikowania i promowania,
  5. prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.
Cele i zadania Szkoły
§ 4
 1. Szkoła realizuje cele i zadania, określone odpowiednio w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem zapisanym w § 2 ust. 1 i 4 niniejszego statutu.
 2. Realizując ustawowe cele i zadania Szkoła:
  1. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego,
  2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów szkoły podstawowej i przygotowuje ich do podjęcia kształcenia w gimnazjum,
  3. wychowuje uczniów w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i tolerancji, w szacunku do osoby ludzkiej.
 3. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym Szkoły.
§ 5
Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin jest szkołą katolicką, która kształci i wychowuje zgodnie z zasadami wiary i etyki katolickiej , ukazując w świetle Ewangelii wartości życia indywidualnego i społecznego oraz podkreśla związek między wiarą, kulturą i życiem. Lekcje religii w Szkole są obowiązkowe, a praktyki religijne w szkole są powinnością każdego ucznia.

Dążeniem Szkoły jest, aby uczeń kończący Szkołę Przymierza Rodzin, był człowiekiem, który:
§ 6
 1. Środowisko wychowawcze Szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice (pod słowem rodzice rozumie się dalej również opiekunów prawnych).
 2. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych.
 3. W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.
§ 7
 1. Szkoła realizuje zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie szkoły podstawowej, w szczególności:
  1. wychowuje dzieci w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów,
  2. umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości Szkoły a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny program lub indywidualny tok nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3. zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodzin w formach dostosowanych do potrzeb,
  4. wspiera rozwój religijno-moralny dzieci.
 2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.
§ 8
Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Szkoły,
 4. Samorząd Uczniowski
 5. Samorząd Rodziców.
Dyrektor
§ 9
 1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin na 5 lat szkolnych.
 2. Po upływie tego okresu, Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin może przedłużać powierzenie stanowiska Dyrektora na kolejne 5 letnie okresy.
 3. Dyrektora odwołuje Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
 4. W umowach pomiędzy Szkołą a Dyrektorem oraz w sporze między nimi, Szkołę reprezentują osoby upoważnione do reprezentacji Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
§ 10
 1. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności:
  1. kieruje procesem dydaktycznym szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej,
  2. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju,
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny w Szkole,
  4. tworzy i przedkłada plan pracy szkoły do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną,
  5. odpowiada za realizację programu wychowawczego Szkoły,
  6. zatwierdza Regulamin Szkoły,
  7. tworzy i przedstawia Radzie Pedagogicznej i Zarządowi Przymierza Rodzin arkusz organizacyjny Szkoły w kolejnym roku szkolnym,
  8. ustala procedurę i harmonogram kwalifikacji kandydatów do Szkoły,
  9. przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie,
  10. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
  11. zatrudnia i zwalnia w porozumieniu z Zarządem Przymierza Rodzin zastępców Dyrektora i inne osoby pełniące w szkole stanowiska kierownicze oraz określa zakres ich obowiązków,
  12. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, uwzględniając charakter i zadania statutowe szkoły oraz ustala zasady ich wynagradzania,
  13. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz przewodniczy Radzie Szkoły,
  14. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  15. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Szkoły,
  16. wspiera doskonalenie nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe szkoły,
  17. udziela zgody na autorski program nauczania,
  18. odpowiada za budżet i majątek Szkoły,
  19. odpowiada za dokumentację Szkoły, w tym:
   • składa roczne sprawozdanie z działalności Szkoły osobie prowadzącej i Radzie Szkoły,
   • przedstawia osobie prowadzącej do 30.V plan finansowy na następny rok szkolny,
   • przygotowuje i przedstawia zasady organizacji roku szkolnego Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, a Radzie Szkoły do wiadomości,
   • przedstawia tygodniowy rozkład zajęć Radzie Pedagogicznej do wiadomości.
  20. realizuje wszelkie inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły,
  21. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły,
  22. wnioskuje do Zarządu Przymierza Rodzin o zmiany w statucie.
 2. Dyrektor informuje na bieżąco Stowarzyszenie Przymierze Rodzin o stanie Szkoły, jego osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.
Rada Pedagogiczna
§ 11
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły.
 2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły regulaminu.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem szkolnym.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw- głos decydujący należy do Dyrektora Szkoły.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  2. zatwierdzanie planu pracy Szkoły przedkładanego przez Dyrektora,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania indywidualnego toku lub programu nauczania,
  5. podejmowanie uchwał o obniżeniu zakresu wymagań do podstawy programowej,
  6. uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,
  7. ustalanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,
  8. przygotowanie programu wychowawczego szkoły,
  9. przygotowanie projektu Regulaminu Szkoły ,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje arkusz organizacyjny szkoły.
 8. Rada Pedagogiczna wnioskuje o zmiany w statucie szkoły.
Samorząd Uczniowski
§ 12
 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu uchwalony przez ogół uczniów i zatwierdzony przez Dyrektora.
 3. Samorząd jest jedynym reprezentantem całej społeczności uczniowskiej.
 4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów, jednakże plan działania Samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczące:
  1. działalności dydaktyczno-wychowawczej,
  2. organizacji szkoły,
  3. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.
§ 13
Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:
 1. uczniowie znali program nauczania i wychowania, swoje prawa oraz stawiane im wymagania,
 2. uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
 3. organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
 4. uczniowie mieli możliwość rozwijania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej i innej,
 5. uczniowie dbali o mienie szkoły.
Rada Szkoły
§ 14
 1. Rada Szkoły jest kolegialnym organem Szkoły, w skład którego wchodzą:
  1. Dyrektor,
  2. przedstawiciel Zarządu Przymierza Rodzin,
  3. w równej liczbie:
   • nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
   • rodzice wybrani przez ogół rodziców.
 2. Radzie Szkoły przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły.
 3. Rada Szkoły działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Zarząd Przymierza Rodzin.
 4. Regulamin Rady Szkoły określa m.in. tryb wyboru członków Rady, zasady zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał.
 5. Kadencja Rady Szkoły trwa dwa lata.
 6. Do zadań i uprawnień Rady Szkoły należy w szczególności:
  1. opiniowanie planu finansowego szkoły,
  2. przyjmowanie do wiadomości sprawozdania z wykonania poprzedniego planu finansowego szkoły,
  3. przyjmowanie do wiadomości sprawozdania z rocznej działalności szkoły,
  4. przyjmowanie do wiadomości przygotowanego przez Dyrektora kalendarza roku szkolnego oraz arkusza organizacyjnego Szkoły w kolejnym roku szkolnym,
  5. powoływanie komisji, w tym Komisji Stypendialnej,
  6. rozpatrywanie wszelkich spraw zgłoszonych Radzie przez Zarząd Przymierza Rodzin lub organy Szkoły,
  7. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
  8. opiniowanie Regulaminu Szkoły,
  9. wnioskowanie zmian w statucie Szkoły.
Rodzice
§ 15
 1. Rodzice powinni zapoznać się ze statutem , ofertą edukacyjną, programem wychowawczym szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania a także przeprowadzania egzaminów.
 2. Rodzice mają prawo do:
 3. Rodzice mają obowiązek:
Samorząd Rodziców
§ 16
 1. W Szkole może działać Samorząd Rodziców, który tworzą wszyscy rodzice uczniów szkoły.
 2. Samorząd Rodziców wspiera współdziałanie rodziców ze szkołą oraz działalność statutową Szkoły.
 3. Samorząd Rodziców współdziała z Dyrektorem oraz innymi organami szkoły.
 4. Samorząd Rodziców może przedstawiać opinie i propozycje we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.
 5. Samorząd Rodziców poprzez swój organ – Radę Rodziców, na wniosek Dyrektora, gromadzi opinie ogółu rodziców w sprawach przez niego wskazanych i przedstawia je Dyrektorowi.
 6. Samorząd Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.
 7. Skład i zasady działania Rady Rodziców określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Przymierza Rodzin.
Stowarzyszenia i organizacje
§ 17
 1. 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem szkoły, określonym w jej Statucie i programie wychowawczym.
 2. 2. Szczególną troską powinny być otoczone grupy Przymierza Rodzin.
 3. 3. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wydaje Dyrektor, określając jednocześnie warunki prowadzenia tej działalności.
Organizacja pracy w Szkole
§ 18
 1. Szkoła kształci dzieci w zakresie klas od pierwszej do szóstej.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i w grupach zadaniowych (fakultatywnych).
 3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut, czas trwania przerw między lekcjami ustala Dyrektor.
 4. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, mogą też odbywać się poza szkołą.
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora.
 6. Liczbę uczniów w poszczególnych klasach, nie większą niż 18 osób, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
 7. W części oddziałów I-III nauczyciele pracują w oparciu o metodę Marii Montessori. W klasach tych realizowany jest program nauczania zintegrowanego, dopuszczony przez Ministerstwo Edukacji, a metodą Montessori prowadzone są zajęcia określone jako „praca własna”.
§ 19
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym opracowuje Dyrektor Szkoły i przedstawia ją do akceptacji Zarządowi Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
 2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szkoła respektuje kalendarz roku liturgicznego.
§ 20
Dyrektor Szkoły ma prawo ogłosić dodatkowy dzień wolny od zajęć.
§ 21
Dyrektor Szkoły może przyjmować słuchaczy ośrodków kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.
Nauczyciele oraz inni pracownicy
§ 22
 1. Nauczyciel Szkoły w szczególności:
  1. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Szkoły określonym w Statucie,
  2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,
  3. ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.
§ 23
Realizując zadania statutowe Szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
 1. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
 2. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
 3. odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny Szkoły, zgodnie z jej charakterem,
 4. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
 6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę,
 7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
 8. powierzone mienie szkoły,
 9. systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej.
§ 24
 1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Szkoły.
§ 25
 1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas.
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  1. tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,
  2. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia,
  3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, państwa i Kościoła,
  4. pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy,
  5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
  6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego,
  7. zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
  8. prowadzenie dokumentacji swojej klasy, arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.
 3. Wychowawca opracowuje spójne z Programem Wychowawczym Szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów ( takich jak : pedagog, reedukator, psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w szkole bądź w poradniach pedagogiczno-wychowawczych.
§ 26
Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
§ 27
Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę szkoły. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.
Zasady przyjmowania uczniów
§ 28
 1. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.
 2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Przymierza Rodzin ustala zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.
 3. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:
 4. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
 5. Uczeń nabywa praw ucznia Szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.
Prawa i obowiązki uczniów
§ 29
 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. życzliwego i podmiotowego traktowania,
  2. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
  3. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,
  4. zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,
  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  6. wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
  7. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka.
 2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga na piśmie do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa.
 3. Uczniowie mają obowiązek:
  1. przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły,
  2. udziału w formacji religijnej proponowanej przez szkołę,
  3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły,
  4. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
  5. właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,
  6. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
  7. godnego reprezentowania Szkoły,
  8. dbałości o wspólne dobro Szkoły, ład, porządek i mienie szkolne.
Zasady oceniania
§ 30
 1. Szczegółowe zasady oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Nagrody i kary
§ 31
 1. Uczniowie wyróżniający się mogą być nagradzani w sposób opisany w Regulaminie Szkoły.
 2. Uczniowie naruszający Regulamin Szkoły podlegają karze w nim opisanej.
 3. O każdej nagrodzie i karze szkoła informuje rodziców ucznia.
 4. Od wymierzonej kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.
 5. W przypadku podtrzymania decyzji przez Dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się za pośrednictwem Dyrektora do Zarządu Przymierza Rodzin.
Skreślenie z listy uczniów
§ 32
 1. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
  1. jeżeli narusza Statut i Regulamin Szkoły lub lekceważy obowiązki szkolne,
  2. jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,
  3. w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji,
  4. jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.
 3. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: rodzice ucznia, Rada Pedagogiczna.
 4. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją Dyrektora może nastąpić również, jeśli jego rodzice lub opiekunowie przez 3 miesiące nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.
 5. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów do Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin oraz do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.
Budżet Szkoły
§ 33
 1. Środki finansowe na działalność Szkoły pochodzą z czesnego wpłacanego przez rodziców uczniów oraz subwencji Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazywanej za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego na konto Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szkoła ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację poszerzonego planu nauczania i inną działalność dydaktyczno-wychowawczą od rodziców, innych osób fizycznych i prawnych.
 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za szkołę.
 4. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi osoby prowadzącej oraz kontroli organu dotującego.
 5. Szkoła może otrzymywać wsparcie materialne od Stowarzyszenia Przymierza Rodzin.
Przepisy końcowe
§ 34
Statut nadaje Szkole oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnia Zarząd Przymierza Rodzin na wniosek Dyrektora Szkoły. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z przepisami prawa.
§ 36
Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i jako takie nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.
§ 37
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 38
Szkoła tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny.
§ 39
W razie likwidacji Szkoły decyzję o przeznaczeniu majątku podejmie Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin z wyjątkiem składników majątkowych wniesionych przez rodziców dzieci pobierających naukę w szkole, o przeznaczeniu których zdecyduje Rada Szkoły.
§ 40
Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin używa dwóch pieczęci: okrągłej z godłem państwa i nazwą Szkoły w otoku oraz podłużnej z pełną nazwą Szkoły i adresem. Wzory pieczęci ustala założyciel z zastrzeżeniem respektowania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.
§ 41
 1. Pierwszy statut Szkoły wszedł w życie w dniu 1 września 2003 roku.
 2. Niniejszy statut w uaktualnionej wersji wchodzi w życie w dniu 31 maja 2006 roku.


Inne dokumenty

Standard wewnętrzny Szkoły:

NASZA SZKOŁA JEST SZKOŁĄ KATOLICKĄ.

 1. Szkoła odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, a w sferze etyki do Dekalogu.
 2. Szkoła opiera swój program na zasadach zgodnych z nauką Kościoła.
 3. W Szkole:
 4. Szkoła przyjmuje przykazanie miłości jako podstawową zasadę rozwoju duchowego i kryterium regulujące relacje interpersonalne, a w szczególności zwraca uwagę na:
 5. Szkoła czyni starania, aby zatrudniani nauczyciele i wychowawcy zgodnie z dekretem Prymasa Polski nadającym Szkole status szkoły katolickiej „odznaczali się zdrowymi zasadami i prawością życia”.
 6. Szkoła oczekuje od nauczycieli i wychowawców, aby brali udział w praktykach religijnych, rekolekcjach i innych uroczystościach religijnych organizowanych przez Szkołę.
 7. Szkoła oczekuje zaakceptowania przez rodziców wychowania dzieci w duchu wartości katolickich, a także uczestnictwa w uroczystościach religijnych organizowanych przez Szkołę i angażowania się w życie Kościoła.


Inne dokumenty   

Program wychowawczy
Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin

MISJA SZKOŁY

Rodzice w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania dzieci i dlatego są uznani za pierwszych i głównych wychowawców.

Szkoła katolicka współpracując z Rodzicami zdąża do porządkowania całej ludzkiej kultury tak, aby wiedza, którą uczniowie zdobywają odnośnie świata, życia i człowieka, była oświetlona wiarą. Właściwością szkoły jest to, że stwarza w społeczności szkolnej atmosferę przesiąkniętą ewangelicznym duchem wolności i miłości.

CELE WYCHOWAWCZE

Szkoła dopomaga dzieciom w rozwijaniu własnej osobowości i kształtowaniu cech chrześcijańskich takich jak: uczciwość, roztropność, wierność, służebność, dobroć, radość, pokora oraz pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia zarówno w dziedzinie intelektualnej, jak i moralnej.

ZADANIA WYCHOWAWCZE
 1. Szkoła pomaga dziecku w odkrywaniu własnej tożsamości w wierze, kulturze i tradycji, jednocześnie ucząc szacunku dla ludzi innych poglądów, zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego w duchu personalizmu chrześcijańskiego i nauki Jana Pawła II.
 2. Szkoła dba o równomierny rozwój duchowy, intelektualny i emocjonalny uczniów.
 3. Szkoła uczy szacunku do innych ludzi i wrażliwości na ich potrzeby.
 4. Szkoła pomaga rozwijać dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 5. Szkoła troszczy się o przywrócenie należytego miejsca takim wartościom jak: praca nad sobą, kształcenie woli, odwaga, zaradność, samodzielność.
 6. Szkoła rozwija uczucia patriotyczne.
 7. Szkoła opiera się na zasadach prymatu współpracy nad rywalizacją.
 8. Szkoła pomaga w odkrywaniu talentów i możliwości uczniów.
 9. Szkoła kształtuje postawy aktywne, twórcze i krytyczne wobec samych siebie i otaczającego nas świata.
 10. Szkoła tworzy otwartą wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodzin.
 11. Szkoła wprowadza uczniów w życie zbiorowe, publiczne i społeczne, rzeczywistość ponadprywatną. Rozwija umiejętność poruszania się w świecie wiedzy oraz poczucie przynależności do pewnej wspólnoty w czasie i przestrzeni- Polski, Europy, świata, ludzkości.
ZADANIA NAUCZYCIELI
Szkoła zobowiązuje nauczycieli do:
 1. Rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych.
 2. Przestrzegania i egzekwowania zasad regulaminu szkoły.
 3. Twórczego kształtowania osobowości swoich wychowanków poprzez stwarzanie atmosfery zaufania i otwartości.
 4. Stawianie wymagań proporcjonalnych do możliwości ucznia.
 5. Do pracy wychowawczej z uczniami również poza terenem szkoły i czasem lekcyjnym.
ZADANIA WYCHOWAWCÓW
Szkoła zobowiązuje wychowawców do realizowania zadań nauczycieli oraz:
 1. Zrealizowania w ciągu roku minimum 50% ustalonych tematów lekcji wychowawczych przewidzianych dla danego poziomu.
 2. Pracy nad stworzeniem dobrej atmosfery w klasie.
 3. Poznawania poszczególnych uczniów i pomocy w rozwiązywaniu ich problemów indywidualnych.
 4. Współpracy z rodzicami zarówno na zebraniach jak i w kontaktach indywidualnych.
 5. Do współuczestniczenia w rekolekcjach.
 6. Do wyjazdów z klasą na wycieczki i zielone szkoły.
 7. Do pomocy uczniom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z innymi uczniami i nauczycielami.
METODY REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH
Zadania wychowawcze realizowane są różnorodnymi metodami w ciągu całego roku szkolnego poprzez:
Inne dokumenty

Regulamin
Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin

PRAWA UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo do zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów i godności. W szczególności nie może być w żaden sposób dyskryminowany ze względu na pochodzenie, rasę, narodowość, wyznanie, wyznawane poglądy, wygląd lub stan zdrowia.
 2. Uczeń ma prawo do swobodnego wypowiadania swoich poglądów o ile nie obraża to uczuć innych osób, nie narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez:
  1. uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez szkołę np. obozach, wycieczkach, kołach zainteresowań (niektóre zajęcia wymagają odrębnego postępowania kwalifikacyjnego),
  2. organizowanie na terenie szkoły innych form działalności pod warunkiem uzyskania na to zgody dyrekcji szkoły.
 4. Uczeń ma prawo do jawnej oceny swojej wiedzy i jawnych kryteriów oceniania. Oceny są wystawiane według szkolnego systemu oceniania.
 5. Uczeń ma prawo do odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.
 6. Na ferie (wielkanocne, bożonarodzeniowe i przerwę semestralną) nie są zadawane prace domowe.
 7. Terminy klasówek podawane są przez nauczycieli do wiadomości uczniów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i muszą być wpisane do dziennika.
 8. W ciągu jednego tygodnia nie powinny odbywać się więcej niż trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna dziennie. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z klasą, liczba prac klasowych w tygodniu może ulec zwiększeniu. Jeżeli klasówka nie mogła odbyć się w planowanym terminie, wyznaczenie nowego może odbyć się z naruszeniem tej normy. Termin i formę zaliczenia zaległej klasówki ustala nauczyciel przedmiotu.
 9. Temat pracy klasowej i zakres obowiązującego materiału musi być ściśle określony. Nauczyciel ma obowiązek oddania i omówienia ocenionych prac w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym dwóch tygodni, chyba, że zachodzą okoliczności losowe, które to uniemożliwiają (np. choroba, wyjazd służbowy).
 10. Niezapowiedziane mogą być tylko krótkie sprawdziany obejmujące ostatnie trzy lekcje. Kartkówki mogą się odbywać na każdej lekcji.
 11. Uczeń ma prawo zwrócić się przed lekcją do nauczyciela o usprawiedliwienie nie przygotowania do lekcji. Każde usprawiedliwienie będzie rozpatrywane indywidualnie.
 12. Uczeń ma prawo do poprawiania sprawdzianów podczas dyżuru poprawkowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu.
 13. W uzasadnionych okolicznościach wychowawca lub dyrektor szkoły mogą na prośbę ucznia usprawiedliwić jego nieobecność na zajęciach.
 14. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach szkolnych, które rozpoczynają się i kończą punktualnie.
 15. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo ubiegać się o:
 16. Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczycieli w systematycznym uzupełnianiu materiału w przypadku, gdy jego nieobecność w szkole jest długotrwała i spowodowana poważnymi wypadkami losowymi (np. choroba).

OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Podstawowe powinności ucznia to:
  1. nauka,
  2. systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia obowiązkowe,
  3. uczestniczenie w wyjazdach szkolnych,
  4. rzetelne uczestniczenie w zajęciach,
  5. poszanowanie pracy uczniów i nauczycieli,
  6. niezakłócanie toku lekcji.
 2. Uczeń ma obowiązek postępować uczciwie i godnie, okazywać szacunek innym osobom, przejawiać tolerancję dla innych poglądów. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę.
 3. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad kultury współżycia z ludźmi, w tym kultury słowa. Uczeń nie może w jakiejkolwiek formie głosić poglądów nawołujących do nienawiści i nietolerancji lub takich, które zmierzałyby do naruszenia godności innych osób.
 4. Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd szkoły i jej otoczenia, troszczyć się o należyty stan pomieszczeń szkolnych i wyposażenia szkoły.
 5. Uczeń musi przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły przepisów bezpieczeństwa.
 6. Uczeń ma obowiązek dbać o własne zdrowie i zdrowie otoczenia. W szczególności obowiązuje go zakaz przychodzenia do szkoły, jeśli takie jest zalecenie lekarza.
 7. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i rozprowadzania środków odurzających i alkoholu oraz zakaz palenia tytoniu.
 8. Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia innych (np. noża, zapalniczek).
 9. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły bez opieki pedagogicznej.
 10. Uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, gier komputerowych i innych podobnych urządzeń w trakcie pobytu w szkole i na zajęciach zorganizowanych przez szkołę.
 11. Uczniów obowiązuje zakaz jedzenia i picia oraz żucia gumy podczas lekcji i podczas Mszy Świętej.
 12. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydawanych przez władze szkoły i przez nauczycieli.
 13. Uczeń lub jego rodzice mają obowiązek przedstawić wychowawcy klasy usprawiedliwienie opuszczonych godzin lekcyjnych. Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia wpływają na obniżenie oceny z zachowania (zgodnie z WSO).
 14. Uczeń ma obowiązek mieć zawsze przy sobie dzienniczek do korespondencji nauczyciela z rodzicami i okazywać go na prośbę nauczyciela.
 15. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia.
 16. Uczeń ma obowiązek przychodzić na uroczystości szkolne w stroju galowym (biała koszula, ciemne spodnie lub spódnica), a na co dzień wyglądać schludnie i skromnie (nie odsłaniając ciała nadmiernie).

NAGRODY I KARY

 1. Uczniowie szczególnie wyróżniający się osiągnięciami w nauce, sporcie, wynikami w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i wszelkich pracach na rzecz szkoły i środowiska mogą zostać nagrodzeni:
  1. pochwałą ustną,
  2. pochwałą pisemną,
  3. nagrodą pieniężną lub rzeczową.
 2. Z wnioskiem o nagrodę dla uczniów może wystąpić do Rady Pedagogicznej nauczyciel, Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy, Rada Szkoły, zespół uczniowski (np. samorząd klasowy, drużyna harcerska itp.).
 3. Uczniowie, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu podlegają następującym karom:
  1. upomnieniu ustnemu (z wpisem do dziennika i dzienniczka ucznia),
  2. ograniczeniu prawa do udziału w imprezach szkolnych,
  3. obniżeniu oceny z zachowania,
  4. upomnieniu pisemnemu (przechowywanemu w dokumentacji Dyrektora Szkoły - do czasu zakończenia przez ucznia nauki w szkole),
  5. naganie na piśmie z dołączeniem do arkusza ocen,
  6. zawieszeniu w prawach ucznia,
  7. skreśleniu z listy uczniów.
 4. W przypadku rażącego naruszenia zasad obowiązujących w szkole w postaci:
  1. spożywania alkoholu, innych środków odurzających (narkotyki) w szkole lub na imprezach organizowanych przez szkołę lub nakłaniania innych uczniów do tych czynów,
  2. naruszenia czyjejś nietykalności cielesnej (pobicie),
  3. rażącego i rozmyślnego obrażania godności, poniżania innych osób,
  4. popełnienia kradzieży
  uczeń może zostać ukarany skreśleniem z listy uczniów.
 5. Wymierzenie kary służyć powinno zasadniczo poprawie zachowania ucznia. Kara skreślenia z listy uczniów może być wymierzona jedynie, gdy zawiodły inne środki wychowawcze lub gdy okoliczności czynu nie pozwalają na pozytywne rokowania.
 6. Kary określone w pkt. 3 ust a i d wymierzyć może wychowawca klasy. Kary określone w pozostałych punktach wymierzyć może Dyrektor na wniosek wychowawcy lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii wychowawcy. Kary te wymierzyć można w okoliczności powrotu do wykroczenia, chyba, że zachodzi któryś przypadek określony w pkt.4.
 7. Za czyny określone w pkt. 4 karę wymierza Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 8. Uczniowi przysługuje wówczas prawo do złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zarzucanego mu czynu i wezwania świadków.
 9. Wniosek o skreślenie z listy uczniów może zostać postawiony przez wychowawcę klasy lub Dyrektora.
 10. Uchwała o skreśleniu z listy uczniów zapada w głosowaniu tajnym i gdy opowie się za nią ponad połowa ogólnej liczby członków Rady Pedagogicznej. Wnioskodawca kary nie bierze udziału w tym głosowaniu. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora.

 11. Inne dokumenty